Intelligente auto bespaart miljarden aan brandstof en tijd

Intelligente auto bespaart miljarden aan brandstof en tijd

Auto’s en wegen worden steeds slimmer. Intelligente auto’s faciliteren veiliger, duurzamer en efficiënter vervoer. Smartdriving.nl onderzoekt de mogelijkheden.

Door verkeersongelukken te voorkomen die te wijten zijn aan menselijk falen, of aan onvoorzichtig handelen, kan de maatschappij bijvoorbeeld de kosten van files, verkeersongevallen en milieuschade door het verkeer fors terugdringen. Dit levert bovendien een bijdrage een de CO2-reductiedoelstelling waarmee Nederland in Europees verband achterloopt.

Intelligente auto’s

Wat gebeurt er als intelligente auto’s dicht op elkaar in ‘treintjes’ gaan rijden? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid berekende in 2013 dat de besparingen ten opzichte van 2012 kunnen oplopen tot 20,9 miljard euro. Alleen al voor Nederland. Bovendien kan de zelfsturende auto voor een sterke economische impuls in Nederland zorgen, zeker als de Nederlandse mobiliteitsindustrie hierbij een innovatieve rol speelt.

DAVI

De Nederlandse overheid wil de ontwikkeling van zelfsturende, slimme auto’s dan ook stimuleren. Eind 2013 maakte de minister van Infrastructuur en Milieu een demonstratierit in een zelfsturende auto van het Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI) . Ze verwacht dat slimme voertuigen het verkeer in de toekomst veiliger zullen maken en zullen helpen om files terug te dringen.

Flexibele wetgeving

In juni 2014 schreef de minister daarom in een brief aan de Kamer dat ze wil inzetten op de ontwikkeling van de zelfsturende auto (Kamerstukken II, 2013/14, 31305, nr. 210). Door ruimte te scheppen voor tests en door flexibele wetgeving te creëren kan Nederland een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van zelfsturende auto’s.

Auto’s en snelwegen communiceren

Ingenieurs werken aan snelwegen die met auto’s communiceren. Er zijn al slimme auto’s die adviseren en rijtaken overnemen. Ze zien wanneer bestuurders moe worden, waarschuwen als ze dreigen de rijbaan te verlaten en grijpen in om een botsing te voorkomen als de chauffeur te laat remt.

Digitalisering

Mobiliteit zal door digitalisering de komende tijd ingrijpend veranderen. Het Rathenau Instituut probeert de maatschappelijke kansen en uitdagingen daarvan in kaart en in debat te brengen. Met het rapport ‘Op advies van de auto’ verkende het Rathenau Instituut in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven de interactie tussen de bestuurder en de slimme auto: welke taken mag of moet de auto van de bestuurder overnemen?

Verantwoordelijkheid

Wie is verantwoordelijk als bestuurder en technologie samen de auto besturen? De studie richt zich op de wisselwerking tussen slimme auto’s en slimme infrastructuur. Het is ook nog niet duidelijk over wat voor soort zelfsturende auto het gaat: een zelfstandige robotauto, zoals de Google car, of een coöperatieve auto die communiceert met andere auto’s en de weg?

Minder files

Vanwege de gunstige bijdrage aan overheidsdoelen zoals minder files, veiliger en duurzamer verkeer richtte het Nederlandse beleid zich de afgelopen jaren op het verbeteren van verkeersmanagement en de ontwikkeling van coöperatieve systemen. Ook komt er meer aandacht voor de zelfstandige robotauto. Omdat robotauto’s niet in ‘treintjes’ rijden, dragen ze minder bij aan filereductie en milieubesparing. Om publieke doelen te bereiken, is het van belang ook robotauto’s in te bedden in de coöperatieve communicatiestructuur. Bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen aan voertuigcommunicatie, zodat ook de robotauto’s ‘connected ’ auto’s worden.

Verzekeraars die rijgedrag volgen

De digitalisering van de auto leidt tot een explosie van gegevens en nieuwe toepassingen. Denk aan autofabrikanten die onderhoud op afstand verzorgen door updates via wifi te installeren. En verzekeraars die met track-en-trace-modules het rijgedrag van bestuurders volgen. Maatschappelijk verantwoorde innovatie op dit terrein vraagt om helder beleid, dat alleen maar met de inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties tot stand komen.

Menselijke fouten

Op dit moment is 90 procent van de schadegevallen te wijten aan menselijke fouten. Door zelfsturende auto’s kan dit dalen met 81% procent, zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse overheid. Dit stelt verzekeraars voor nieuwe uitdagingen. Het Britse vakblad Insurance Day voorspelt dat de premies voor gemotoriseerde voertuigen in 2022 gehalveerd zijn. Nederlandse verzekeraars derven daardoor 1,3 miljard euro aan inkomsten, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Bovendien moet zij hun polissen grondig aanpassen. De aansprakelijkheid zal immers verschuiven van de chauffeur naar de autofabrikant die de slimme auto heeft gebouwd en geprogrammeerd. Dit stelt de Amerikaanse onderzoeksinstelling RAND in een rapport uit 2009.
(© foto: Google)

Beeld : Sam Churchill / Sam Churchill